17 Haziran 2014 Salı

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA BAKANLIK MÜDAHALESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA BAKANLIK  MÜDAHALESİ
Röportaj: Neslihan Perşembe
9 Eylül Gazetesi/16 Haziran 2014

****
Derneğimiz kurucularından ve önceki  Genel Başkanı, yurtsever ve Kemalist bilim insanı 13 Temmuz 2013 tarihinde yitirdiğimiz değerli Hocam  Prof. Dr. Alpaslan Işıklı anısına
******

Tüm Öğretim Elemanları Derneği İzmir Temsilcisi Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, öğretim elemanlarının araştırmalarına sınırlamalar getirilmesine yönelik, "Bu durum üniversitenin bilimsel özerkliğine vurulmuş bir darbedir" dedi. 12 Haziran'da medyada yer alan haberlerde öğretim elemanlarının, yolluk almaksızın rektörün izni ile dışarda yapacağı araştırmalara sınırlama getirildiği yazıldı. Bu sınırlama konusuna değinmeden önce 2547 sayılı Kanunun ilgili hükmünü hatırlamak gerekiyor. İlgili hüküm şöyle: "Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilir. Bu şekilde on beş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir."

BAKANLIĞIN DENETİMİNDE İZİN

 
Tasarıda ise "Yükseköğretim Kurulunun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapmalarına" diye bir düzenleme eklendi. Bu yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, öğretim elemanları her alanda değil sadece Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın görüşlerini alarak belirleyeceği alanlarda, araştırma yapmak için dekan, yüksekokul müdürü veya rektörden  izin talep edecek. Eski hükümde yer alan "araştırmanın gerektirdiği yerde bulunmak" hükmü de  yasalaşırsa, öğretim elemanları artık araştırma yapmak için dışarıya çıkamayacak.

ÖZERKLİĞE BİR MÜDAHALEDİR

 
Tasarıdaki bu hükmü ve yasalaştırılmak istenen diğer hükümleri Benim İzmirim'de okurlarımıza tanıtacağımız Tüm Öğretim Elemanları Derneği'nin (TÜMOD) İzmir Temsilcisi Prof. Dr. Kayhan Kantarlı ile konuştuk. Kantarlı bu hükmün üniversite özerliğine ağır bir müdahale olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi: "Üniversitelerde bilim adamları bir bilimsel gerçeği ortaya çıkarmak için araştırma yapar. Öğretim görevlilerine 'Araştırma yaptığın konuyu bırak, bu konuda araştırma yap' demek, üniversitenin bilimsel özerliğine vurulmuş bir darbedir. Zaten üniversitelerin özerkliğinin olmadığı böylesi ortamda bir de bu tasarıların yasalaşması içinden çıkılmaz durumlara yol açar. Bu, yıllardan bu yana üniversitelerin piyasalaştırılma girişimlerinin bir sonucudur. Bilimin sonuçlarının acilen kara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Örneğin bir öğretim elemanı temel bilimlerde araştırma yapmak istiyorsa, bu projesine destek bulması zorlaşacak.

Temel bilimlerdeki araştırmalarından hemen sonuç alınmaz. Doğa yasaları aranır, bulunur. Bugün teknolojideki en büyük gelişim ve değişmeler, temel bilimlerdeki buluşlara bağlıdır. Bu buluşlara bakarsınız hemen ticarete dönüşmediği görülür. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkelere baktığınızda, aynı zamanda temel bilim araştırmalarında en büyük buluşları yaptıkları fark edilir. Bizim bu aşamaya gelmemiz istenmiyor."

PİYASALAŞTIRMANIN YOLU

 
Prof. Dr. Kayhan Kantarlı,  Yükseköğretim Kurulu'ndaki genel gidişin tamamen piyasalaşmış, ticari bir üniversiteye yönelik olduğuna dikkat çekti. Basına yansıyan tasarılarda iş adamlarının hakim olduğu, en çok vergi veren, holding patronlarının yer aldığı konseylerin üniversiteleri yönetmesine yönelik gidişatın olduğuna değindi. Öğretim elemanlarının araştırmalarına getirilen sınırlamanın ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın denetiminde olmasının da bu anlayışa hizmet ettiğine değinerek, "Kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu tamamen neoliberal poltikalara, küresel sermayenin amaçlarına hizmet eden bir anlayıştır. Böyle bir dayatma karşısında akademik ve bilimsel anlayış ortadan kalkar" dedi.

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, bu tasarının üniversiteler kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef görüyorsunuz ki, ülkede bu kadar hukuksuzluk adaletsizlik, yasadışılık, yolsuzluk ve bilimde de intihal yani hırsızlık yapılıyorken, bir de böylesi baskı unsuru olan kısıtlamara ses çıkartılmaması, Türkiye için bir kara tablodur. Öğretim elemanlarının en başta bu duruma itiraz etmesi gerekir." TÜMOD olarak piyasa üniversiteciliğine karşı olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, üniversite öğretim görevlilerinin ses çıkarması noktasında endişeleri olduğunu söyledi. Bu alanda dernek başkanlarının bu konuyu gündeme getirdiğini, ancak birlikte hareket etme noktasında kimsenin bulunamadığına dikkat çekerek, "Bu Türkiye'nin acı bir gerçeğidir" dedi.
 
ÜNİVERSİTE ARAZİLERİNİN SATIŞI


Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, yine basına yansıyan haberlerden de edindiği bilgilerde üniversitelere kaynak yaratma gerekçesi ile kamu mallarının satışının da geçerli olduğunun da söz konusu olduğunu belirtti. Eğitim amacı ile tahsis edilen kampus arazilerinin, üniversitelerce satılmasının sakıncalı olduğunu söyledi. "Bu satış zaten yapılıyordu. Yasal olmayan durumlarla üniversiteyi güçlendirme vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yapılıyordu. 40, 50 yıllığına kiralanarak yapılıyordu. Ancak bu şekilde yasalaşacak. Tasarıdaki bu hüküm de yasalarşırsa, kamu üniversiteye destek vermekten tamamen çekilecek. Kaynak yaratma tamamen sermayenin imkanlarına bırakılınca, üniversitelerde özgür bilim yapılması söz konusu olmaz."

BEYİN GÖÇÜNE NEDEN

 
Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, İzmir ve Türkiye'de öğretim görevlilerinin kaynağını teşkil eden araştırmaların, iş güvencesinden yoksun, baskılara açık olmaması gerektiğini söyledi. Öğretim elemanlarının son derece düşük ücretlerle de çalıştırılmak istendiğini belirtti. Bunun kaliteyi düşürdüğüne vurgu yaptı. En önemlisi de özgür düşünceden yoksun olunmasının üniversitelerin geleceğine konulmuş bir ipotek olduğunu kaydederek, "Başta araştırma görevlileri ve uzmanlar olmak üzere, üniversite öğretim elemanlarının hak ettikleri standartlarda çalışmaları ve yaşamaları sağlanmalıdır" dedi. Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, üniversitelerden mezun olmuş çok nitelikli, başarılı öğrencilerin bu yanlış, baskıcı, düşük ücretli, iş güvencesinden yoksun politikalar nedeniyle ülkeden ayrıldıklarını, beyin göçüne yol açtığına dikkat çekti.

KADROLAŞMANIN GÖSTERGESİ

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, üniversitelerde siyasi anlamda kadrolaşma ve kayırmacılığın olduğuna da vurgu yaparak sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu durum da üniversitelerin topluma yol gösterme misyonunu ortadan kaldırıyor. Zaten yolsuzluklar ülkeyi sarmışken, insanlar yıllarca adaletsiz bir şekilde sahte delillerle cezaevlerinde yer alırken üniversitelerin sesinin çıkmaması, bu kadrolaşmanın göstergesidir.

TÜMÖD'ÜN OLUŞUMU

Türkiye’deki üniversitelerde görevli çalışan ya da emekli olan öğretim üye ve yardımcılarının üye oldukları Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD), 1975 yılında Ankara’da kuruldu. Dernek, 1980 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın kararları doğrultusunda çalışmalarını, diğer pek çok dernek gibi durdurmak zorunda kaldı. 1982 yılında kapandı. Öğretim üye ve yardımcılarından bir grup yine merkezi Ankara belirleyerek ikinci derneği kurdu. 1975 tarihinde kurulan 1'inci TÜMÖD’ün devamı oldu. Şimdiki genel başkanı Prof. Dr. Recep Akdur'dur. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan ilk demokratik kitle olan dernek, üniversite çalışanlarının da kurduğu ilk örgüttür. Derneğin öncelikleri arasında; üniversite kimliği, bilim insanı onuru, özgür düşünce, demokrasi ve ulusallık yer alıyor. Daima bilimin, aklın, özerkliğin, bilim özgürlüğünün, insan haklarının ve hukukun yanında olunmasını hedefliyor. Laik, demokrat ve Atatürkçü Düşünceyi ilke ediniyor. Kemalist ilke ve devrimlerin sonsuz savunucusu olunduğu belirtiliyor.
KAYHAN KANTARLI KİMDİR?

TÜMOD İzmir temsilcisi Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, 1968 yılında öğrenci olarak girdiği Ege Üniversitesi'nde çalışmaya başlayarak son olarak 1988'de profesörlüğe kadar yükseldi. Uzmanlık alanı Yoğun Madde Fiziği ve  Fen Eğitimi'dir. Türk Fizik Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Ulusal Eğitim Derneği, Üniversite Konseyleri Derneği'ne derneğine üye olan Kantarlı, Ege Öğretim Elemanları Derneği  kurucu üyesidir. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde Yoğun Madde Fiziği ve  Fizik Eğitimi alanlarında yayınlanmış  makaleleleri, yurt içi ve yurt dışı bilim kongrelerinde sunulmuş sözlü bildirileri ve Popüler Bilim dergilerinde  yayınlanan  bilim ve bilim etiği konulu yazıları bulunmaktadır. 
 
Röportaj: Neslihan PERŞEMBE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder